home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy nieruchomości
     

   
  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu  
   start        program        szkolenia        galeria        media o nas        poprzednie edycje programu        kontakt    
     
"Przywróćmy Pamięć" edycja 2010-2011

Radom, Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej linia

Strona www

http://www.twp-gim.radom.pl

Kim jesteśmy

Radom, Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Nasza szkoła uczestniczy w realizacji przedsięwzięć związanych z promocją kultury i tradycji lokalnej. Przywiązuje duże znaczenie do wychowania młodzieży w duchu tolerancji, poszanowania tradycji innych kultur i narodów, które współtworzyły i nadal współtworzą historię naszego państwa. Uczniowie uczestniczyli w III Dniach Kultury Żydowskiej w Radomiu w 2010 roku zorganizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu. Podczas wycieczki do Warszawy w 2010 roku  młodzież zwiedziła Synagogę im. Nożyków. Ponadto uczestniczyła w lekcji muzealnej na temat „Historia i kultura Żydów polskich” oraz zwiedziła Galerię sztuki żydowskiej i wystawę o getcie warszawskim w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

Dlaczego realizujemy projekt

Celem naszego projektu "Żydzi w Radomiu - historia, dziedzictwo, kultura" jest upowszechnienie wiedzy o historii, religii, tradycji i kulturze żydowskiej, poznanie losów radomskich Żydów, uświadomienie wkładu kultury żydowskiej w kulturę polską, promowanie wielokulturowego dziedzictwa Radomia oraz rozwój wrażliwości młodzieży na odmienność kulturową, etniczną i religijną.

Społeczność żydowska w naszej miejscowości

SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA W RADOMIU

Ludność żydowska osiedlała się w Radomiu od XVI wieku.  Rozwój osadnictwa nastąpił w XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu. Żydzi odgrywali dużą rolę w życiu gospodarczym miasta i stali się istotną częścią społeczności Radomia. W 1827 roku stanowili ok. 23 %  ludności miasta. W 1831 roku założono cmentarz, który został oficjalnie przekazany radomskim Żydom w 1837 roku. W 1848 roku otwarto szpital żydowski. W 1862 roku powstała gmina żydowska, a w 1884 roku zbudowano synagogę. Pod koniec XIX wieku mieszkało w Radomiu ponad 11 tys. Żydów (38% ogółu mieszkańców). Od początku XX w. Radom rozwijał się także jako ośrodek żydowskiej kultury. Działały tu liczne instytucje prowadzące działalność edukacyjno-oświatową. Przed I wojną światową założono jeszywę (1908) i dom starców (1913) oraz 5 bibliotek żydowskich.

W 1921 roku ludność żydowska liczyła ok. 24,5 tys. osób (40% ogółu mieszkańców miasta). Wychodziła prasa żydowska. Tuż przed wybuchem II wojny światowej w Radomiu mieszkało około 30 tys. Żydów. Dekretem z kwietnia 1941 r. w Radomiu utworzono dwa osobne getta. Tzw. „duże getto” znajdowało się w centrum miasta i obejmowało teren tradycyjnej dzielnicy żydowskiej, tj. ulicę Wałową wraz z przyległymi do niej ulicami. Tzw. „małe getto” znajdowało się na ubogim przedmieściu Glinice, gdzie przed wojną zamieszkiwała wspólnie ludność żydowska i katolicka. W gettach znajdowało się ok. 32.000 osób. W 1942 roku deportowano dużą grupę Żydów do obozu zagłady w Auschwitz i znaczną część do obozu zagłady w Treblince. Kolejne deportacje miały miejsce w 1943 roku (do Treblinki) i w 1944 roku (do Oświecimia).

MIEJSCA PAMIĘCI – ŚLADY LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ W RADOMIU

Cmentarz Żydowski przy ul. Towarowej

Jednym z nielicznych dziś śladów po miejscowej społeczności żydowskiej jest nekropolia, położona przy ul. Towarowej koło Ronda Kozienickiego. Przyczyną założenia cmentarza była epidemia cholery z 1831 roku. Cmentarz ten został oficjalnie przekazany radomskim Żydom w 1837 roku. Cmentarz posiadał mur kamienny (1910), ohel iskor (dom modlitw) i bramę wjazdową. Spoczęły tam tysiące radomskich Żydów, a wśród nich rodziny zasłużone dla miasta, żydowscy żołnierze Legionów, Wojska Polskiego i partyzanci. W okresie II wojny światowej Niemcy zniszczyli cmentarz, wywożąc niemal wszystkie płyty nagrobne. Macewy użyto do prac budowlanych na terenie miasta.

W 1989 roku powstał Społeczny Komitet Rewaloryzacji Cmentarza Żydowskiego w Radomiu, który we współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięci Żydów Radomskich i Ziomkostwem Żydów Radomskich w Izraelu, podjął działania na rzecz odbudowy kirkutu. Od 1992 roku trwały prace nad uporządkowaniem terenu cmentarza. Ogrodzono go murem i zrekonstruowano bramę wjazdową. Odzyskano wiele macew. W 1998 roku wybudowano ohel iskor z symbolicznym grobem i tablicą upamiętniającą członków gmin żydowskich z regionu radomskiego, zamordowanych przez Niemców w latach II wojny światowej. Na cmentarzu umieszczono granitową tablicę upamiętniającą żydowskich żołnierzy poległych w walce o niepodległość Polski w roku 1863 i 1905, w latach 1920-1921 i w 1939 roku. W 2008 roku na teren cmentarza przewieziono kolejne macewy odnalezione podczas prac budowlanych na terenie miasta. Teren kirkutu został ponownie uporządkowany.

W dniu 8 listopada 2010 roku został uroczyście odsłonięty Pomnik - Lapidarium w formie półkolistego muru, w który zostały wmurowane zachowane macewy.

Pomnik na Firleju

Firlej podczas II wojny światowej był miejscem licznych egzekucji. W 2001 roku na cmentarzu komunalnym na Firleju odsłonięto pomnik w kształcie macewy. Na pomniku znajdują się napisy w języku polskim, hebrajskim i angielskim: "Ku wiecznej pamięci Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia, Kielc i okolic, zamordowanych na Firleju przez nazistów niemieckich w latach 1942-1945". Pomnik stanął przy głównej alei cmentarza obok monumentu upamiętniającego ponad 15 tysięcy obywateli polskich (nie tylko pochodzenia żydowskiego) rozstrzelanych w czasie wojny na Firleju.

Pomnik przy ul. Podwalnej (dawna Bóżnicza)
Pomnik dłuta Jakuba Zajdensznira poświęcony jest Żydom Radomia Ofiarom Zbrodni Hitlerowskich. Wzniesiony w 1950 roku na miejscu synagogi spalonej podczas II wojny światowej przez Niemców i rozebranej w 1945 roku na polecenie ówczesnych władz miejskich. U podstawy pomnika znajdują się tablice z napisem po polsku i po hebrajsku „Żydom Radomia, ofiarom zbrodni hitlerowskich”.

Tablica przy ul. Kilińskiego 13
Tablica została umieszczona w 1996 roku w miejscu, gdzie w latach 1917-1939 mieściło się Żydowskie Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Przyjaciół Wiedzy.

Szpital Żydowski przy ul. Starokrakowskiej 17

Szpital Żydowski założony został w połowie XIX wieku. Prowadzony był przez Żydowską Gminę Wyznaniową w Radomiu. W latach 20. i 30. XX wieku był on drugim co do wielkości szpitalem w mieście. W szpitalu istniał Oddział Chirurgiczny i Oddział Chorób Wewnętrznych. Rolę kuratora szpitala pełnił przez wiele lat Józef Bekerman - radomski społecznik i filantrop, a po nim - jego syn Leon.

Przytułek dla Starców Wyznania Mojżeszowego im. Rodziny Bekermanów w Radomiu przy ul. Warszawskiej 3

Budynek Przytułku dla Starców Wyznania Mojżeszowego im. Rodziny Bekermanów znajdował się przy ulicy Warszawskiej 3. Jego właścicielem była Fundacja Rodziny Bekermanów. Działalność Fundacji dotował Zarząd Gminy Żydowskiej w Radomiu.

Co robimy w ramach projektu

Dzień Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałania Zbrodniom Przeciwko Ludzkości

Cele szkolnych obchodów

1. Upowszechnienie wiedzy o Holokauście i budowanie pamięci o wojennych losach narodu

żydowskiego.

2. Upowszechnienie wiedzy o historii radomskich Żydów i stosunkach polsko-żydowskich

w Radomiu.

3. Przybliżenie kultury i tradycji żydowskiej.

4. Uświadomienie wkładu kultury żydowskiej w kulturę polską.

5. Kształtowanie postaw otwartości, akceptacji i poszanowania odmienności.

PROGRAM

19 kwietnia 2012 roku (czwartek)

Godz. 10.00

● Prezentacja multimedialna:

- „Sytuacja Żydów polskich w latach II wojny światowej” - zdjęcia ze zbiorów

Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie

- „Radomskie getto” - zdjęcia ze zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Godz. 10.10

● „Próbowaliśmy dalej żyć…” (obraz człowieczeństwa w cieniu śmierci)

 - inscenizacja w wykonaniu uczniów Gimnazjum TWP w Radomiu

Godz. 10.30

● Prezentacja filmu „Cichy bohater” dr Jerzy Borysowicz

Produkcja: OKiSz „Resursa Obywatelska”, Radom 2010

Godz. 11.00

● Warsztaty z prezentacją multimedialną „Religia i tradycja żydowska”

- prowadzi Barbara Wieczorek  (Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego)

Godz. 12.45

Warsztaty tańca żydowskiego - prowadzi Barbara Wieczorek

(Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego)

16-20 kwietnia 2012 roku

Godz. 9.00-15.00

● Wystawa „Ściana Płaczu” autorstwa Michal Ronnen Safdie

przy współpracy z Ambasadą Izraela w Polsce

● Wystawa publikacji o tematyce żydowskiej

 Inscenizacja „Próbowaliśmy dalej żyć…”

Uroczystość ta ma na celu uwypuklenie reakcji osób, które zostały uwięzione w nieludzkich warunkach, narzuconych ogromnym rzeszom ludzi w czasie II wojny światowej. Nasza uwaga koncentrować się będzie na świecie gett, gdzie uwięzionych zostały setki tysięcy Żydów przed deportacją na śmierć w obozach zagłady. Warunki w stworzonych przez nazistów gettach były niezwykle trudne. Na podstawie fragmentów pamiętników pisanych w tym okresie oraz zeznań tych, którzy przeżyli, pokażemy, w jak różny sposób Żydzi radzili sobie z niebezpieczeństwem. Szczególną uwagę poświęcimy próbom zachowania godności ludzkiej w obliczu bezprecedensowego barbarzyństwa.

Film „Cichy bohater” dr Jerzy Borysowicz

Film przedstawia radomskiego lekarza Jerzego Borysowicza. Do Radomia przybył on w 1939 roku. Podczas okupacji niemieckiej kierował szpitalem dla psychicznie chorych, który mieścił się w budynku dawnego kościoła św. Wacława. Ordynator ukrywał w szpitalu Żydów, m.in. Mordechaja Anielewicza - komendanta Żydowskiej Organizacji Bojowej, jednego z późniejszych dowódców powstania w getcie warszawskim. Dr Jerzy Borysowicz ratował partyzantów z lasu, żołnierzy Armii Krajowej, rannych w walce, bez względu na ich przekonania polityczne czy religijne. W 1985 roku przyznano mu pośmiertnie izraelski Medal Instytutu Yad Vashem  - „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej.

Wystawa „Ściana Płaczu”

Wystawa „Ściana Płaczu” to poetycki i niecodzienny zapis tego niezwykłego miejsca autorstwa wybitnej fotografki izraelskiej, Michal Ronnen Safdie. Wystawa składa się z 16 fotogramów ukazujących osoby modlące się przy Ścianie (Ha'Kotel), najważniejszym miejscu dla judaizmu.

 

Kto nam pomaga

 

Ambasada Izraela, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu.

 
   
   
   


   
 
 


Polecamy
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW   
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI   
 

LOGO FUNDACJI - zachęcamy do umieszczania go w Państwa materiałach

 
  Ulotka programu "Przywróćmy Pamięć", edycja 2007-2008  
  POROZMAWIAJMY - EUROPEJSKIE DEBATY O WARTOŚCIACH  
  DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW W 2008 R.  
  DOBRE PRAKTYKI 2007/2008  
  Dobre Praktyki Programu "Przywróćmy Pamięć" 2015-2016  


   
  Projekt "Żydzi w Radomiu - historia, dziedzictwo, kultura"  
  Ulotka "Dzień Pamięci o Holokauście"  
  Galeria
 
 

 
   
  mapka  
   
zachodniopomorskie lubuskie pomorskie wielkopolskie kujawsko - pomorskie dolnośląskie warmińsko - mazurskie podlaskie mazowieckie łódzkie opolskie lubelskie śląskie świetokrzyskie małopolskie podkarpackie

   
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o programie "Przywróćmy Pamięć"  
   
   


copy