home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy nieruchomości
     

   
  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu  
   start        program        szkolenia        galeria        media o nas        poprzednie edycje programu        kontakt    
     
"Przywróćmy Pamięć" edycja 2008-2009

TARNÓW - Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika linia

Kim jesteśmy

TARNÓW - Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika

Co robimy w ramach projektu

Rok 2008 został ogłoszony przez Radę Unii Europejskiej Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Projekt, który przygotowaliśmy i który chcemy zrealizować jest bardzo związany z tą tematyką. Pięćdziesiąt lat po podpisaniu Traktatów Rzymskich szkoły partnerskie zamierzają „połączyć się ze sobą”, ze względu na wspólną historię, aby zrozumieć, co naprawdę znaczą słowa: ZJEDNOCZONA EUROPA. Polska zawsze była i nadal jest krajem, w którym od wieków toczył się dialog wielu kultur, religii, idei; krajem, w którym rozwijali swą kulturę przedstawiciele różnych narodowości, wnosząc w ten sposób swój wkład do kultury polskiej. Polacy - jako obywatele innych krajów znajdowali swe miejsca w życiu, historii, kulturze innych narodów, tworząc wspólne dziedzictwo europejskie. Stąd pomysł, aby dostrzec przede wszystkim to, co nas łączy, co jest wartością uniwersalną, ponadnarodową, wspólną. Chcemy uzmysłowić i pokazać młodzieży te wartości, idee, które należy pielęgnować i rozwijać w nas, jako podstawy zrozumienia i dialogu kulturowego, ale również i te których nie można akceptować i na które nie można przyzwalać; takie, na które należy odpowiedzieć stanowczym NIE, np. rasizm, nacjonalizm, antysemityzm, nietolerancja.

W naszym projekcie: „PRZYWRÓĆMY PAMIĘĆ” – Historia i losy tarnowskich Żydów"- za cel główny postawilismy sobie:

1. Poznanie historii Żydów, ich kultury, tradycji, specyfiki judaizmu, jego bogatej obrzędowości

2. Zapoznanie z historią Żydów w Małopolsce i historią Żydów tarnowskich

3. Rozwijanie postaw tolerancji wzajemnego rozumienia i dialogu kulturowego

4. Ukazanie współczesnych uprzedzeń i stereotypów – jak je pokonać.

Celami szczegółowymi będą zaś:

a) kształtowanie świadomości historycznej przez wspólne poszukiwanie źródeł historycznych, świadków minionych wydarzeń, zachowanych śladów obecności narodu żydowskiego na ziemi tarnowskiej

b) stworzenie poczucia więzi ze specyfiką historyczną środowiska lokalnego

c) wspomaganie procesu kształtowania przez uczniów własnego systemu wartości i przygotowanie do wzięcia odpowiedzialności za prezentowanie swoich poglądów

d) zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z mody na odradzanie się ideologii neofaszyzmu zwłaszcza wśród młodszej części społeczeństw europejskich

e) skoncentrowanie się na historii najnowszej, bliskiej, przez miejsca i świadectwo żyjących

f) kształcenie umiejętności uczenia się od siebie nawzajem, rozwijania współpracy, współodpowiedzialności, współdziałania

g) budzenie postaw szacunku, tolerancji oraz rozwijanie otwartych postaw moralnych i etycznych

h) przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym zjednoczonej, wielokulturowej Europy, poprzez kształtowanie poczucia godności drugiego człowieka, reprezentującego odmienną religię, kulturę, pochodzenie etniczne

i) ukształtowanie otwartej postawy szacunku i tolerancji wobec odmienności kulturowej i religijnej Żydów.

Cele projektu będą realizowane poprzez:

- Lekcje tematyczne, pracę ze źródłami historycznymi

- Lekcje muzealne – przy współpracy z Muzeum Okręgowym w Tarnowie

- Wycieczka na krakowski Kazimierz, zwiedzenie synagog

- Wycieczka do Miejsca Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau, zajęcia studyjne i warsztatowe z pracownikami muzeum, spotkania z byłymi więźniami

- Wycieczki i rajdy do miejsc pamięci związanych z historią Żydów tarnowskich, Holokaustem

- Zwiedzanie "żydowskiego Szlaku" w mieście Tarnowie i na ziemi tarnowskiej (przygotowanie folderów przewodników, prezentacji multimedialnej, reportażu, wystaw tematycznych, konkursów np. historycznego literackiego, fotograficznego, plastycznego)

- Nawiązanie kontaktu i współpracy z osobami i instytucjami, które zajmują się tematyką projektu, np. judaistami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownikami naukowymi Muzeum Okręgowego, Ambasadą Izraela w Polsce, itp.

- Zorganizowanie sesji naukowej, sympozjum poświęconych problemowi stosunków polsko- żydowskich w czasie II wojny światowej i obecnie (pomoc ze strony władz samorządowych, muzeum, pracowników uniwersytetu, MCDN ODN w Tarnowie i innych).

- Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym (przy zaangażowaniu władz, instytucji kulturalnych) np. spotkania z ekspertami, sztuka podczas Holokaustu, koncerty, przedstawienia teatralne

- Wspólne zajęcia integracyjne, warsztatowe, kulturowe, np. Warsztaty pod hasłem „Rozważania o antysemityzmie”: przygotowanie wspólnej publikacji na temat tarnowskich Żydów i ich losów

- Spotkanie młodzieży ze Świadkami Historii - Blogi uczestników projektu, prezentacje multimedialne, fotoreportaże, filmy.

Z czego jesteśmy szczególnie dumni

W ramach realizacji projektu są prowadzone różne formy i metody pracy z uczniami.

Ich realizacja jest rozpisana na kolejne miesiące roku szkolnego 2008/2009.

Planowany termin zakończenia projektu to czerwiec 2009 roku.

CO  WYKONALIŚMY DOTĄD…

WRZESIEŃ 2008

Pierwszym krokiem był wyjazd na konferencję do Krakowa. Odbyła się ona w krakowskim „Dworze Czeczów”. Uczestniczyły w niej delegacje szkół, które postanowiły włączyć się do projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie „Żydzi w Polsce. Ocalić od zapomnienia - uczyć dla przyszłości”. Konferencja była poświęcona zaprezentowaniu głównych celów i założeń tego projektu.

Oprócz wykładów został zaprezentowany  pokaz multimedialny na temat „Świadectw ocalonych”. Opowiadał on o Polakach, którzy pomagali Żydom w czasie wojny i Holokaustu.

Konferencja została połączona z  zajęciami warsztatowymi dla uczniów i nauczycieli oraz ze zwiedzaniem wystawy pod nazwą: „Żydzi w Polsce- swoi czy obcy?” .       

W ramach projektu prezentowana jest wystawa edukacyjna poświęcona dziejom i teraźniejszości Żydów w Polsce. Powstała w  1998 r. w Centrum wystawa edukacyjna jest adresowana głównie do młodzieży i nauczycieli. Jej celem jest dostarczenie podstawowych informacji o historii i kulturze Żydów mieszkających w Polsce od tysiąca lat.

Wystawa została zorganizowana we współpracy z Domem Anny Frank w Amsterdamie, przy wsparciu finansowym holenderskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Program MATRA).

Nasza szkoła zgłosiła swój akces do goszczenia tej wystawy u siebie w kwietniu 2009 r.

PAŹDZIERNIK  2008

W tym miesiącu odbyło się spotkanie młodzieży naszej szkoły z młodzieżą z Izraela, która przebywała w naszym kraju.

Spotkaliśmy się w miejscu bardzo szczególnym zarówno dla Żydów, jak i dla Polaków - w lesie Buczyna w Zbylitowskiej Górze na cmentarzu poświęconym ofiarom wojny.

W tym właśnie miejscu podczas II wojny światowej Niemcy dokonywali masowych egzekucji na mieszkańcach okolicznych miejscowości (w latach 1942-43 zamordowano tam ok. 6 tys. Żydów i 2 tys. Polaków). Las w Buczynie jest miejscem kaźni tarnowskich Żydów.

Głównym celem spotkania było oddanie hołdu i czci ofiarom, które tam zginęły, ofiarom pochodzącym z obu narodów.

Ważnym jego elementem była wspólna modlitwa w intencji tarnowskich ofiar Holokaustu. Wysłuchaliśmy krótkiego wykładu na temat Żydów tarnowskich, ich historii i miejsca w dziejach miasta i regionu tarnowskiego. Przygotowali go uczniowie naszej szkoły i pan mgr Arkadiusz Nalepka .

Następnie młodzież izraelska przedstawiła krótką część patriotyczno- artystyczną poświęconą ofiarom narodu żydowskiego.

Na zakończenie zapaliliśmy wspólnie znicze - aby w ten sposób okazać naszą pamięć, cześć i szacunek wobec tych, którzy zginęli.

W październiku 2008 r. uczniowie klas III a i III c brali udział w zajęciach warsztatowych w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Tematem zajęć była historia i losy tarnowskich Żydów. Zajęcia prowadził pan mgr Janusz Kozioł. Drugą forma zajęć w ramach współpracy z Muzeum Okręgowym było zwiedzenie Cmentarza żydowskiego w Tarnowie. Młodzież oprowadzał p. mgr Janusz Kozioł. Młodzież dowiedziała się bardzo dużo na temat kultury religii i tradycji Żydów. Uzyskała także informacje dotyczące losów tarnowskich Żydów w czasie wojny i Holokaustu.

Na miesiąc luty/marzec 2009 r. przewidziane jest kolejne spotkanie z p. Koziołem. Tym razem odbędziemy wycieczkę: „Śladami Żydów w Tarnowie”.

LISTOPAD 2008

Jedną z form działań podejmowanych w ramach projektu jest organizowanie zajęć warsztatowych dla nauczycieli i uczniów. Celem ich jest zainteresowanie środowisk szkolnych tą tematyką, przygotowanie uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć na ten temat, pokazanie ciekawych inicjatyw, oryginalnych pomysłów, przekazania zdobytej wiedzy i doświadczeń lokalnym społecznościom.

Gimnazjum nr 2 w Tarnowie przy współpracy Goethe-Institut w Krakowie, Domem Anny Frank w Amsterdamie, Centrum Polsko-Niemieckim w Krakowie, z Muzeum Okręgowym w Tarnowie i Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie zorganizowało w dniu 6 listopada 2008 r. w godzinach od 9.00 do 11.00 spotkanie z historią i kulturą żydowską w ramach warsztatów dla nauczycieli i uczniów.

Warsztaty te są częścią seminarium dydaktycznego pod hasłem: „Narodowy socjalizm i Holokaust- aktywna pamięć europejska”. Seminarium zostało zorganizowane przez Goethe-Institut w Krakowie, Dom Anny Frank w Amsterdamie, Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie.

Celem zajęć było zainspirowanie i przygotowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań na rzecz aktywnego upamiętnienia ofiar nazizmu oraz miejsc związanych z historią i zagładą Żydów w środowisku lokalnym.

Szkoły tarnowskie, szkoły naszego regionu realizują od lat różnego rodzaju projekty i zajęcia poświęcone historii i kulturze Żydów.

W części pierwszej warsztatów chcieliśmy  pokazać dokonania poszczególnych szkół.

W dniu 6.11.2008 r.  zobaczyliśmy  reprezentacje szkół:

- II Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie

- Gimnazjum nr 11 im. R. Brandstaettera w Tarnowie

- Zespołu Szkół nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej

oraz Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie.

Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie II LO pod kierownictwem  mgr Barbary Poręby. Przedstawili swoją prezentację multimedialną na temat działań o tematyce żydowskiej podjętych przez społeczność ich szkoły w ostatnich latach.

Następnie uczniowie Gimnazjum nr 11 w Tarnowie pod opieką mgr  Moniki Gdowskiej przedstawili fragment inscenizacji teatralnej  poświęconej patronowi szkoły Romanowi Brandstaetterowi. Inscenizację uzupełnia prezentacja multimedialna dotycząca tej  znanej tarnowskiej  postaci.

Jako kolejni swoimi osiągnięciami pochwalili się uczniowie Zespołu Szkół nr. 2  z Dąbrowy Tarnowskiej pod  kierunkiem mgr Jolanty Klimek zaprezentowali przygotowane materiały oraz prezentację multimedialną na temat projektów o tematyce żydowskiej przez nich wykonanych i organizowanych w ostatnich latach.

Na zakończenie uczniowie Gimnazjum nr.2 w Tarnowie realizujący projekt edukacyjny: „Przywróćmy Pamięć. Historia i losy tarnowskich Żydów” zaprosili zebranych państwa do obejrzenia krótkiej inscenizacji pt: „Dzieci – ofiary Holokaustu”.

Jej celem było upamiętnienie najmłodszych ofiar nazizmu i Holocaustu.

Inscenizacji towarzyszyła prezentacja multimedialna prezentująca autentyczne, archiwalne zdjęcia przedwojennego Tarnowa i tarnowskich Żydów. Prezentacja nosi nazwę: "Ulica Żydowska była nas po brzegi…".

Po zakończeniu prezentacji zaprosiliśmy zebranych do krótkiego spaceru  przedwojenną ulicą Żydowską w Tarnowie. W tym celu poprosiliśmy o przejście do sali obok, w której w formie ekspozycji i prezentacji przywrócono na moment przedwojenną ulicę Tarnowa. 

Uczniowie klas III c i III a Gimnazjum nr 2 wraz z nauczycielami historii (mgr Jolanta Klimek, mgr Marta Sak), plastyki i techniki (mgr Teresa Czerkas, mgr Urszula Stanaszek- Błaszczyk) oraz p. mgr Adamem Dudkiem przygotowali rekonstrukcję ulicy Żydowskiej.

Wzdłuż ścian ustawiono stragany, na których umieszczono informacje i eksponaty dotyczące poszczególnych sfer życia, kultury i religii żydowskiej.

Pierwszy stragan był poświęcony historii, religii i najważniejszym świętom żydowskim.

Drugi stragan prezentował tradycje, obrzędy i zwyczaje Żydów.

Uczniowie wykonali plansze tematyczne, informacje w postaci ulotek, które rozdawali zebranym, eksponaty, zdjęcia, itp.

Trzeci stragan był poświęcony kuchni żydowskiej. Uczennice oprócz informacji na temat kuchni żydowskiej, najbardziej tradycyjnych lub powszechnych potraw, wybrały także niektóre przepisy i na ich podstawie wykonały te potrawy. Zaprezentowały efekty swojej pracy w postaci poczęstunku i degustacji dla zebranych przygotowanych przez siebie dań. Obok każdego z nich znajdowała się nazwa potrawy i przepis jak należy ją wykonać.

Jak widać stoisko to było oblegane i najczęściej odwiedzane przez naszych gości.

Uczniowie w ramach realizacji projektu wykonali także plansze poglądowe na temat Holokaustu, słup ogłoszeniowy, na którym znajdowały się obwieszczenia okupanta dotyczące polityki antyżydowskiej. To właśnie one stanowiły perspektywę ulicy. Miały symbolizować koniec zwykłego, codziennego i spokojnego życia i początek niewyobrażalnej tragedii jaką był dla Żydów wybuch II wojny światowej i Holokaust.

Za tą ekspozycją prezentowana była multimedialna prezentacja na temat współczesnego Izraela. (Prezentacja do pobrania i obejrzenia.)

Po drugiej stronie sali swoje prezentacje przedstawiły szkoły uczestniczące w warsztatach: Zespół Szkół nr 2 z Dąbrowy Tarnowskiej oraz Gimnazjum nr 11 z Tarnowa.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy i zaproszeni goście udali się do siedziby MC ODN w Tarnowie przy ul. Nowy Świat na seminarium dydaktyczne pod hasłem: „Narodowy socjalizm i Holokaust - aktywna pamięć europejska”. Seminarium zostało zorganizowane przez Goethe-Institut w Krakowie, Dom Anny Frank w Amsterdamie, Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie.

(Program seminarium dostępny jest  na stronie: www.tarnow.mcdn.edu.pl ).

Nasi uczniowie wraz z opiekunami p. mgr Jolantą Klimek, mgr Martą Sak i mgr Kingą Golbą także brali udział w seminarium i następnie uczestniczyli w zorganizowanych w jego trakcie warsztatach:

Warsztaty: Prezentacja materiałów edukacyjnych nt. historii Żydów i antysemityzmu;    

                    Prowadząca: Karen Polak, Dom Anny Frank w Amsterdamie

Warsztaty: Możliwości wykorzystania materiałów edukacyjnych nt. historii Żydów i antysemityzmu;

Prowadzący: Karen Polak, Dom Anny Frank w Amsterdamie

                  dr Piotr Trojański z Centrum Polsko-Niemieckiego w Krakowie

25 listopada 2008 r.

Udział w regionalnych warsztatach dla młodzieży uczestniczącej w programie edukacyjnym „Przywróćmy Pamięć” organizowanym przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Uczniowie naszej szkoły, realizujący projekt o tarnowskich Żydach, w dniu 25 listopada 2008 r. wzięli udział w warsztatach dla młodzieży organizowanych przez Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego we współpracy z Zespołem Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie.

Przed szkoleniem uczestnicy zaproszeni zostali na spacer śladami tarnowskich Żydów.

Dzięki uprzejmości pracownika Muzeum Okręgowego w Tarnowie pana Janusza Kozioł - naszego przewodnika, młodzież została zapoznana z historią Żydów tarnowskich, ich tradycjami, zwyczajami oraz krótkim rysem tragedii Holokaustu - Zagłady.

Około godziny 10:30 uczestnicy dotarli do naszej szkoły - do Gimnazjum nr 2, gdzie uczestnicy szkolenia obejrzeli przedstawienie pt. "Dzieci – ofiary Holokaustu" przygotowane przez gimnazjalistów.

Po zakończeniu przedstawienia grupa przeszła do budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie, gdzie odbyły się pięciogodzinne warsztaty, na które składały się takie elementy jak:

- integracja uczestników z różnych miejscowości;

- poznanie celów szkolenia;

- praca z tekstami, materiałami źródłowymi dotyczącymi kultury i historii Żydów polskich;

- zapoznanie z metodą projektu.

Warsztaty przeprowadzili przedstawiciele Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

 

STYCZEŃ, LUTY 2009

Jedną z form działań podejmowanych w ramach projektu jest organizowanie zajęć i lekcji warsztatowych, seminariów naukowych i wystaw tematycznych.

 W miesiącu styczniu i lutym, dokładnie w dniach od 26.01 do 15.02. 2009 r. gościliśmy w naszej szkole wystawę „Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy?” Organizatorem wystawy jest Stowarzyszenie Centrum Polsko-Niemieckie w Krakowie we współpracy z Domem Anny Frank w Amsterdamie i Gimnazjum nr 2
w Tarnowie.Wystawa jest przeznaczona głównie dla młodzieży szkolnej. Jej celem jest próba przedstawienia wielowiekowego dorobku polskich Żydów i skomplikowanych stosunków polsko-żydowskich.

Wystawa prezentuje w popularny sposób historię Żydów mieszkających w Polsce od wczesnego średniowiecza po dzień dzisiejszy, wykorzystując do tego celu ponad 200 fotografii, pochodzących
z ok. 80 archiwów. Dokumentuje różnorakie aspekty stosunków polsko-żydowskich.

Wystawa spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem nauczycieli i uczniów szkół miasta Tarnowa
i regionu tarnowskiego. Zwiedziło ją ok.1000 uczniów wraz z nauczycielami, gościliśmy także słuchaczy Kursu Pedagogicznego organizowanego przez MCDN ODN w Tarnowie.

Zwiedzający mieli możliwość podzielenia się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami po zwiedzeniu wystawy wypowiadając się na stronie poświęconej projektowi, która jest tworzona przez uczniów biorących udział w projekcie, na stronie internetowej naszej szkoły.

(w załączeniu-  zdjęcia z wystawy-galeria oraz fragmenty wypowiedzi uczniów).

 – Opinie zwiedzających

Prezentowane poniżej wrażenia z wystawy nie były korygowane ani zmieniane. Przedstawiamy ich autentyczne brzmienie.

Uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie na temat wystawy

„Żydzi w Polsce- swoi czy obcy?”

Wypowiedzi uczniów klasy 1e (etnograficznej)

-wystawa była bardzo ciekawa zainteresowała mnie. Dzięki niejdowiedziałam się wielu nowych informacji o których wcześniej nie wiedziałam. Po wystawie zmieniło się moje spojrzenie na tą grupę społeczną.

-wystawa bardzo mi się podobała, szczególnie że tym tematem się interesuję. Duża ilość ciekawych szczegółów i zdjęć, robi wrażenie.

-wystawa była ciekawa. Bardzo dobrze przemyślana, ciekawa szata graficzna, informacje były żywiołowo, zwięźle i ciekawie przekazywane. Moje osobiste odczucia są pozytywne.

-wystawa była interesująca i ciekawie poprowadzona

-wystawa pokazała nam tą kulturę z trochę innej strony niż zawsze się o niej słyszy.

-wystawa dla „prostego” człowieka była raczej niezbyt ciekawa. Jednak dla osób, które choć trochę interesują się burzliwą historią Żydów była bardzo interesująca. Prezentacja w sposób bardzo ciekawy zobrazowała wizerunek Żydów w czasach burzliwego wieku XX. Uczestnik wystawy oglądając fotografię umieszczone na tablicach mógł wrócić się wstecz do czasów, w których były one robione oraz poczuć się jak uczestnik tych wydarzeń.

-wystawa ta, bardzo mnie zaciekawiła, było w niej zawarte dużo interesujących treści oraz zdjęć.

Przekazana zostały nam najważniejsze wiadomości. Dowiedziałam się bardzo dużo ciekawych rzeczy, o których wcześniej nie słyszałam. ogólnie bardzo mi się podobało.

-wystawa na której byliśmy przypadła mi do gustu. Ciekawie opowiedziana przez uczniów. Bardzo mi się podobało.

- wystawa bardzo mi się podobała. Zachwyciły mnie zdjęcia jak także treść. Wyniosłam z niej dużo wiadomości.

- wystawa była bardzo interesująca. Uczniowie w piękny sposób wykładali nam historie Żydów

-wystawa na której byłyśmy była: interesująca, ciekawa, inspirująca, zadziwiająca oraz zachęcająca do ciekawych rozmyślań na temat kultury żydowskiej.

-wystawa była bardzo ciekawa. Bardzo mnie zaciekawiła, ponieważ znajdowało się w niej dużo fotografii itp. Wystawa była o Żydach i opowiadała i nich bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dużo się o nich dowiedziałam. Bardzo mi się podobało, cieszę się że poszliśmy na tę wystawę.

-----------------------------------------------------------------------

  Wpis uczniów Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera w Tarnowie:  
 „Jeśli posiadasz wiedzę, pozwól innym zapalić od niej świeczki.”

                                                                       Thomas Fuller

 

            Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na wystawę „Żydzi w Polsce. Swoi czy obcy”,  którą mogliśmy obejrzeć w Waszym Gimnazjum.

            Trzydziestominutowe wykłady prowadzone przez młodych przewodników przypomniały nam historię narodu żydowskiego, którą my poznajemy przez osobę naszego Patrona – Romana Brandstaettera.

            Usłyszane wiadomości przekazane tym razem nie przez nauczycieli, ale przez rówieśników, przemówiły do nas prędzej.

            Jesteśmy wdzięczni za to, iż pozwoliliście „zapalić świeczki wiedzy”.

 

                                                             Uczniowie klas 1d,1e,2h,2i,3g

Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera w Tarnowie

 
 MARZEC 2009

W tym miesiącu zostaliśmy dziennikarzami, kronikarzami zbierającymi informacje od świadków historii na temat II wojny światowej. W tym celu odbyliśmy kilka spotkań z ludźmi, którzy przeżyli czas wojny i mogli nam coś o tym opowiedzieć. Naszych rozmówców szukaliśmy w pierwszej kolejności wśród naszych najbliższych, rodziny lub sąsiadów.

Na podstawie tych rozmów przygotowaliśmy na lekcjach historii prezentacje i sprawozdania pod nazwą : „Czas wojny i okupacji w pamięci moich najbliższych”.

 

KWIECIEŃ 2009

Uczniowie  klas trzecich tarnowskich gimnazjów oraz  szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w zorganizowanych przez naszą Szkołę warsztatach w formie Debaty Free2choose. Przeprowadzili je trenerzy ze Stowarzyszenia „Spotkania” w Warszawie. Warsztaty pod tytułem „Wielokulturowa Europa - Kształtowanie postaw tolerancji i zrozumienia” były przeprowadzone w formie dyskusji o antysemityzmie i wielokulturowości.

Wycieczka do Oświęcimia

27 i 28 kwietnia 2009 r. uczniowie klas objętych projektem brali udział w dwudniowej wycieczce studyjnej do Oświęcimia i Brzezinki.

W pierwszym dniu zwiedzaliśmy obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, zobaczyliśmy bloki więźniów, krematorium, oglądnęliśmy wystawy tematyczne poświęcone między innymi Romom i Żydom. Spotkaliśmy się z pracownikami muzeum, którzy prowadzili z nami zajęcia studyjne i warsztatowe. Oglądnęliśmy prezentacje filmowe. Największym przeżyciem dla nas było spotkanie ze świadkiem historii, mgr Kazimierzem Smoleniem byłym więźniem KL Auschwitz i długoletnim dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

W drugim dniu zwiedzaliśmy teren obozu w Brzezince, jego ogrom oraz informacje o tym jak wyglądało życie więźniów pozostawiło w naszej pamięci trwały i niezapomniany ślad.

Seminarium folow up i warsztaty  w dniu 30.04.2009 r.

W dniu 30 kwietnia 2009 r. miało miejsce seminarium z przedstawicielami Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie panią Orit Margaliot i panem Alexem Dancyngem. Jednym z ważnych punktów seminarium było planowanie dalszych działań w ramach współpracy z Yad Vashem. W naszej szkole odbyły sie warsztaty przedmiotowe (historyczno-regionalne, historyczne, polonistyczne) prowadzone przez nauczycieli szkół tarnowskich. Młodzież szkół tarnowskich wraz z zaproszonymi gośćmi mogła w nich wziąć aktywny udział. Przed warsztatami zebrani oglądnęli przedstawienie przygotowane przez uczniów Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie – „Dzieci – ofiary Holokaustu”. 

 

 
   
   
   


   
 
 


Polecamy
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW   
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI   
 

LOGO FUNDACJI - zachęcamy do umieszczania go w Państwa materiałach

 
  Ulotka programu "Przywróćmy Pamięć", edycja 2007-2008  
  POROZMAWIAJMY - EUROPEJSKIE DEBATY O WARTOŚCIACH  
  DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW W 2008 R.  
  DOBRE PRAKTYKI 2007/2008  
  Dobre Praktyki Programu "Przywróćmy Pamięć" 2015-2016  
  Galeria
 
 

 
   
  mapka  
   
zachodniopomorskie lubuskie pomorskie wielkopolskie kujawsko - pomorskie dolnośląskie warmińsko - mazurskie podlaskie mazowieckie łódzkie opolskie lubelskie śląskie świetokrzyskie małopolskie podkarpackie

   
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o programie "Przywróćmy Pamięć"  
   
   


copy