home aktualności o nas o dziedzictwie projekty partnerzy nieruchomości
     

   
  II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu  
   start        program        szkolenia        galeria        media o nas        poprzednie edycje programu        kontakt    
     
"Przywróćmy Pamięć" edycja 2009-2010

Radom - III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego linia

Strona www

www.czachowski.radom.pl

Kim jesteśmy

Radom - III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego

III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu jest jedną z najstarszych i najbardziej zasłużonych placówek oświatowych w naszym mieście. Młodzież angażuje się w liczne działania na rzecz środowiska lokalnego. Realizuje ciekawe projekty i przedsięwzięcia związane z promocją kultury i tradycji lokalnej. Szkoła przywiązuje duże znaczenie do wychowania młodzieży w duchu tolerancji, poszanowania tradycji innych kultur i narodów, które współtworzyły i nadal współtworzą historię naszego państwa. Organizuje Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu (wykłady, warsztaty, spotkania, koncerty, spektakle, wystawy, pokazy filmowe, konkursy i degustacje potraw żydowskich). Młodzież objęła opiekę nad Cmentarzem Żydowskim w Radomiu. Liceum organizuje spotkania z młodzieżą izraelską, które służą poznawaniu dwóch kultur - polskiej i izraelskiej oraz wzajemnemu poznawaniu się młodzieży. 

Dlaczego realizujemy projekt

Realizacja Projektu "Śladami Żydów radomskich" przyczyni się do poszerzenia naszej wiedzy na temat historii, tradycji, kultury i religii żydowskiej. Umożliwi nam poznanie losów radomskich Żydów oraz dziedzictwa kulturowego Żydów w Radomiu. Głównym zadaniem Projektu jest sprawowanie opieki nad Cmentarzem Żydowskim przy ul. Towarowej koło Ronda Kozienickiego, stanowiącym ważny zabytek kultury żydowskiej w naszym mieście oraz promocja w środowisku lokalnym wielokulturowego dziedzictwa Radomia.

Społeczność żydowska w naszej miejscowości

 
SPOŁECZNOŚĆ  ŻYDOWSKA  W  RADOMIU

 Od XVI wieku w Radomiu osiedlali się Żydzi. W 1724 roku August II nadał miastu przywilej „de non - Tolerandis Judaeis”, a w kolejnych latach dwukrotnie wydano ludności żydowskiej polecenia opuszczenia Radomia. Żydzi otrzymali zakaz przebywania w mieście i prowadzenia działalności handlowej. Mimo to w 1787 roku na terenie tak zwanego Nowego Radomia mieszkało ponad 90 osób wyznania mojżeszowego. Formalne zakazy nie powstrzymały rozwoju osadnictwa żydowskiego. Wkrótce Żydzi zdominowali gospodarkę miasta i stali się istotną częścią społeczności Radomia. W 1827 roku stanowili 23,2 %  ludności miasta. W 1862 roku powstała gmina żydowska, a w 1884 roku wybudowano synagogę. Koniec XIX wieku przyniósł rozwój gospodarczy Radomia. W 1897 roku żyło w nim 11.277 Żydów, stanowiąc 38 % ogółu mieszkańców. Spis powszechny z 1921 roku odnotował 24.495 Żydów, co stanowiło 40  %  wszystkich mieszkańców. W okresie międzywojennym wydawana była prasa w języku hebrajskim i jidysz. Istniała jeszywa i 5 bibliotek żydowskich.

Podczas II wojny światowej, w marcu 1941 roku Niemcy utworzyli w Radomiu getto. W dwóch gettach radomskich, „dużym" - przy ulicy Wałowej i „małym” - na Glinicach, zamknięto łącznie około 33 tys. Żydów. Mieli oni zakaz opuszczania getta pod groźbą śmierci. Racje żywnościowe, jakie  otrzymywała  ludność  żydowska  były  głodowe (100 g  chleba  dziennie i 200 g cukru miesięcznie). W sierpniu 1942 Niemcy przystąpili do likwidacji getta radomskiego. Ich mieszkańców wywożono do obozów koncentracyjnych, gdzie mieli być wymordowani. Większość Żydów z getta radomskiego trafiła do Treblinki. Akcję wywożenia nazwano "ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej". W lipcu 1944 r., 250 esesmanów popędziło na Zachód pozostałych przy życiu Żydów radomskich w liczbie ok. 2,5 tysiąca. Większość z nich zastrzelono podczas "pochodu śmierci", pozostałych załadowano w Tomaszowie do pociągu i wywieziono do Oświęcimia.

CMENTARZ  ŻYDOWSKI  W  RADOMIU

 Jednym z nielicznych dziś śladów po miejscowej społeczności żydowskiej jest nekropolia, położona przy ul. Towarowej koło Ronda Kozienickiego. Przyczyną założenia cmentarza była epidemia cholery z 1831 roku. Cmentarz ten został oficjalnie przekazany radomskim Żydom w dniu 19 listopada 1837 roku, a w 1846 roku podpisano akt wieczystej dzierżawy działki. Teren nekropolii został powiększony w roku 1860, 1902 i 1911. Cmentarz posiadał mur kamienny (1910), ohel iskor (dom modlitw) i bramę wjazdową. Spoczęły tam tysiące radomskich Żydów, a wśród nich rodziny zasłużone dla miasta jak: Bekermanowie, Birenbaumowie, Erlichowie, Fajgenbaumowie, Goldbergerowie, Tanenbaumowie, Zyldbergowie i inni. Spoczywają tutaj żydowscy żołnierze Legionów, Wojska Polskiego i partyzanci. Podczas II wojny światowej Niemcy zniszczyli cmentarz, wywożąc niemal wszystkie płyty nagrobne. Macewy użyto do prac budowlanych na terenie miasta, m.in. do budowy chodników, dróg i budynków ( np. Wacyn – ok. 300 nagrobków). Pochowano tutaj zmarłych więźniów żydowskich z obozu pracy przymusowej w Pionkach.

W sierpniu 1989 roku zarejestrowany został Społeczny Komitet Rewaloryzacji Cmentarza Żydowskiego w Radomiu, w prace którego zaangażowali się między innymi Władysław Misiuna, profesor Polskiej Akademii Nauk, odznaczony medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata", Stefan Borkiewicz czy senator Jan Lipski. Komitet we współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięci Żydów Radomskich i Ziomkostwem Żydów Radomskich w Izraelu, podjął działania na rzecz odbudowy kirkutu. Od 1992 roku trwały prace nad uporządkowaniem terenu cmentarza. Ogrodzono go murem i zrekonstruowano bramę wjazdową. Wybudowano ohel (1998) i odzyskano wiele macew, które od czasów wojny znajdowały się w różnych punktach miasta. Część fragmentów stel nagrobnych z Wacyna wmurowano w ogrodzenie, tworząc w ten sposób lapidarium. Na cmentarzu umieszczono granitową tablicę upamiętniającą żydowskich żołnierzy poległych w walce o niepodległość Polski w roku 1863 i 1905, w latach 1920-1921 i w 1939 roku. Po dewastacji cmentarza dzięki Urzędowi Miasta Radomia udało się przeprowadzić prace renowacyjne w sierpniu 2006 roku i zainstalowano kilkanaście „nowych” macew. Obecnie na cmentarzu radomskim jest około 40 wolnostojących macew (po 20 z lewej i prawej strony głównej alei) i kilkadziesiąt fragmentów nagrobków położonych na ziemi, bądź tworzących lapidarium. Najstarszy nagrobek pochodzi z 1851 roku. Macewy wykonano z piaskowca, z zachowanymi inskrypcjami w języku hebrajskim. Budynek ohel iskor projektował mgr inż. arch. Tadeusz Derlatka.

Co robimy w ramach projektu

 Organizacja II. Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu pod hasłem "Spotkanie Kultur" (część druga)

W październiku 2009 roku III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu zorganizowało II. Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu (cz. II). Patronat Honorowy nad Dniami objęli: Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, Prezydent Miasta Radomia Andrzej Kosztowniak i Dyrektor Narodowego Centrum Kultury  Krzysztof  Dudek. 

Głównym celem II. Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu było upowszechnianie wiedzy o tradycji, kulturze i religii żydowskiej z uwzględnieniem kultury i sztuki współczesnego Izraela. Tegoroczne obchody Dni realizowane pod hasłem „Spotkanie Kultur” miały przede wszystkim uświadamiać młodzieży bogactwo i różnorodność kultury żydowskiej oraz kultury arabskiej, romskiej i czeczeńskiej, a równocześnie pokazywać związki pomiędzy jej odmianami (w sztuce, muzyce, tańcu, kuchni). Miały na celu promocję wielokulturowego dziedzictwa Radomia oraz krzewienie tolerancji i idei dialogu kultur.

Główną częścią zrealizowanego projektu edukacyjnego były  zajęcia warsztatowe dotyczące kultury żydowskiej. Podczas warsztatów „Historia, tradycja, kultura i religia żydowska” uczniowie zapoznali się z następującymi zagadnieniami: życie religijnych Żydów, symbolika macew, święta i obyczaje żydowskie, społeczność żydowska dawniej i dziś. Na zajęciach z języka jidysz uczestnicy poznali alfabet, podstawowe zwroty, pozdrowienia i kilka piosenek. Młodzież z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyła w zajęciach warsztatowych w zakresie muzyki, tańca i kuchni. Działania praktyczne poprzedzone były krótkim wykładem. Warsztaty muzyczno-taneczne dotyczyły nauki śpiewania nigunów z elementami tańca chasydzkiego oraz śpiewania piosenek w jidysz.  Niguny są to pieśni bez słów, wywodzące się z chasydyzmu. Wyrażają modlitwę do Boga. Nigun składa się z poszczególnych części, tematów melodycznych, nazywanych bramami. Jest to muzyka mocno zakorzeniona w tradycji ludowej. Warsztaty Tańców Izraelskich również cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Tańce izraelskie powstały w większości dość niedawno, a każdy niemal taniec ma swego autora - choreografa. Żydzi wracając do Izraela z różnych stron świata, przywozili ze sobą bogactwo muzyki i tańca krajów, w których mieszkali, dlatego też w tańcach izraelskich można znaleźć inspiracje muzyczne i choreograficzne niemal z całego świata. Tańce te tańczone są na całym świecie przez ludzi różnych ras i religii, są doskonałym sposobem na integrację. Warsztaty kuchni żydowskiej połączone były z interesującym wykładem o koszerności. Ponadto młodzież uczestniczyła w warsztatach tańca brzucha. Zajęcia warsztatowe w ciekawy sposób prowadzili m.in.: Julia Makosz (UJ Kraków), Urszula Makosz (UJ Kraków), Przemysław Piekarski (Kraków), Irena Czerska (Warszawa).

26 października 2009 roku zorganizowana została wycieczka do Warszawy. Uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej „Wizyta w ŻIH”, polegającej na zwiedzaniu stałych ekspozycji w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma, połączonym z wykładem na temat historii i kultury Żydów polskich. Interesującą lekcję przeprowadził Paweł Fijałkowski. W zaaranżowanym wnętrzu synagogi młodzież obejrzała drewniany Aron ha-kodesz z podwarszawskiej bożnicy, świecznik chanukowy oraz parochety i sukienki na Torę, będące tragiczną pamiątką po Żydach greckich zamordowanych w Auschwitz w 1944 roku. W „Galerii sztuki żydowskiej” podziwiano piękne obrazy i rzeźby, należące do najpiękniejszych w kolekcji ŻIH, takich jak: płótna braci Gottliebów (Maurycego i Leopolda), Samuela Hirszenberga, Jana Gotarda oraz prac Artura Markowicza i Maurycego Trębacza. Młodzież zwiedziła też wystawę „Getto warszawskie 1940 - 1943” ukazującą los Żydów warszawskich, od pierwszych antyżydowskich zarządzeń władz niemieckich, poprzez warunki życia ludzi zamkniętych w getcie, aż po wymordowanie prawie wszystkich jego mieszkańców i powstanie w getcie warszawskim w 1943 roku. W Synagodze im. Nożyków uczestnicy wycieczki wysłuchali interesującego wykładu, który wygłosiła Miriam Gonczarska.  Zapoznali się z architekturą synagogi, która wzniesiona została w stylu neoromańskim z licznymi elementami bizantyjskimi, neorenesansowymi oraz mauretańskimi. Zwiedziła jej wnętrze, podzielone na trzy nawy, zwracając uwagę na  Aron ha-kodesz (hebr. święta skrzynia), czyli szafę ołtarzową, w której przechowywane są zwoje Tory. Obejrzała otoczoną żelazną balustradą bimę, z ustawionym wewnątrz stołem do wykładania i czytania Tory (bima służy także jako mównica, miejsce z którego kantor prowadzi modły). Młodzież zapoznała się z tablicami pamiątkowymi znajdującymi się w głównej sali modlitewnej synagogi i przedsionku. Obejrzała galerie dla kobiet znajdujące się nad nawami i przedsionkiem.

29 października 2009 roku odbyła się impreza szkolna „Spotkanie Kultur”, na którą złożyły się przede wszystkim powarsztatowe prezentacje artystyczne młodzieży. Widzowie podziwiali występy zespołów prezentujących współczesne tance izraelskie i taniec brzucha oraz piosenki w jezyku jidysz i nigun w wykonaniu uczennicy Ewy Ławrynowicz. Następnie odbył się pokaz filmu „II. Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu”, zrealizowanego w ramach Projektu. Na zakończenie widzowie zapoznali się z prezentacjami multimedialnymi wykonanymi przez młodzież III LO: „Kultura żydowska”  i  „Romowie - życie, zwyczaje i obrzędy”.

Uroczyste Podsumowanie II. Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu odbyło się w Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 30 października 2009 roku. Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: Ryszard Fałek - Wiceprezydent Miasta Radomia, Dorota Sokołowska - Dyrektor Delegatury w Radomiu Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie, Krystyna Borkiewicz – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej w Radomiu, Adela Głowacka - członek honorowy Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt” - Pomocna dłoń. Na uroczystość przybyli również dyrektorzy i pracownicy instytucji kulturalnych, dyrektorzy i nauczyciele szkół radomskich, przedstawiciele mediów lokalnych oraz uczniowie. Zebrani wysłuchali wspaniałego koncertu „Ownt lid. Wieczorna pieśń”. Był to  koncert tradycyjnych i autorskich pieśni w  języku jidysz, ladino i hebrajskim w wykonaniu Urszuli Makosz (Kraków) z Zespołem w składzie: Michał Półtorak (skrzypce, mandolina) i Paweł Pierzchała (fortepian). Po koncercie zespół młodzieży III LO wystąpił z pokazem Tańców Izraelskich, a Ewa Ławrynowicz wykonała piosenkę w języku jidysz i nigun. Następnie widzowie obejrzeli wspaniały monodram „Tajbełe i demon”, oparty na opowiadaniu Isaaca B. Singera, w wykonaniu Witolda Dąbrowskiego (Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN Lublin”). Byli pod wielkim wrażeniem gry aktorskiej Witolda Dąbrowskiego - tego, w jaki sposób buduje opowieść, jakich środków do tego używa. Aktorowi towarzyszył muzyk - Jarosław Adamów (klarnet). Po spektaklu goście uczestniczyli w degustacji tradycyjnych potraw żydowskich i polskich.

Imprezie towarzyszyła promocja publikacji przygotowanej przez III LO „Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu. Działania szkoły w zakresie upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów”. Publikację przygotowano i wydrukowano ze środków Narodowego Centrum Kultury. Czynne było również stoisko z publikacjami dotyczącymi religii i kultury żydowskiej oraz płytami z muzyką żydowską.

Współorganizatorem Projektu było Narodowe Centrum Kultury. Przy realizacji Projektu Szkoła współpracowała z  Teatrem im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

W zakładce zamieściliśmy: ulotkę z programem Projektu, publikację "Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu. Działania Szkoły w zakresie upowszechniania wiedzy o historii i kulturze Żydów", prezentację multimedialną "Kultura żydowska" i artykuł "Dni Kultury Żydowskiej w Teatrze Powszechnym należały do udanych". W Galerii można obejrzeć zdjęcia z przebiegu II Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu (cz. II).

Więcej informacji o I i II Dniach Kultury Żydowskiej w Radomiu zamieściliśmy na nowej stronie internetowej szkoły: www.czachowski.radom.pl

Projekt miesiąca listopada 2009 roku

Nasz projekt został projektem miesiąca listopada 2009 roku.

Udział w wykładzie na temat "Historia Żydów i Izraela"

W dniu 20 kwietnia 2010 roku w naszej szkole odbył się wykład na temat "Historia Żydów i Izraela", wygłoszony w ciekawy sposób przez Panią Agnieszkę Kargol - koordynatora Programu "Przywróćmy Pamięć". Wykład połączony był z prezentacją multimedialną. Przybliżył on młodzieży zagadnienia dotyczące historii i kultury Żydów. Uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji na temat powstania starożytnego Izraela, losów europejskich Żydów na przestrzeni wieków, Holokaustu (eksterminacji Żydów w czasie II wojny światowej) oraz powstania Państwa Izrael w 1948 roku. Poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą judaizmu - religii Żydów, tradycji i obyczajów oraz świąt żydowskich (Szabat - najważniejsze i bardzo uroczyste święto). Dla młodzieży również interesujące okazało się przedstawienie cyklu życia religijnego Żyda - od narodzin do śmierci.

W galerii zamieściliśmy zdjęcia z wykładu.

Udział w 2 Spotkaniach z Kulturą Żydowską "ŚLAD"

Grupa młodzieży z naszego liceum uczestniczyła w 2 Spotkaniach z Kulturą Żydowską "ŚLAD" w Ośrodku Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu. W dniu 25 kwietnia 2010 roku obejrzeliśmy film dokumentalny o Irenie Sendlerowej. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia "Dzieci Holocaustu". Na zakończenie miała miejsce prezentacja filmów o radomianach odznaczonych zaszczytnym tytułem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata": "Cichy bohater - dr Jerzy Borysowicz" i "Pamięci Wandy Pawłowskiej". Obejrzeliśmy również wystawę fotograficzną "Cienie w pamięci zatarte".

Wizyta w Muzeum Regionalnym w Iłży 

W dniu 29 kwietnia 2010 roku braliśmy udział w wycieczce do Iłży. W Muzeum Regionalnym zwiedziliśmy ekspozycję judaików. Muzeum gromadzi przedmioty związane z kulturą żydowską oraz obrazy o tematyce żydowskiej. Dominują obiekty związane z kultem religijnym. Podziwialiśmy m.in. Torę (zwój pergaminowy, na którym spisane jest ręcznie pierwszych pięć ksiąg Biblii) w tzw. sukience, jad używany podczas publicznego czytania zwojów Tory, menorę (siedmioramienny kandelabr i symbol Izraela), balsaminki (pojemniki do przechowywania różnego rodzaju wonności), pucharki, kubeczki i kieliszki kidduszowe (przedmioty żydowskiego kultu domowego i sprawowanego w świątyni).

W galerii można obejrzeć zdjęcia judaików.           

                                   Udział w V Prezentacji Finałowej Programu "Przywróćmy Pamięć" 

W dniu 14 czerwca 2010 roku uczestniczyliśmy w V Prezentacji Finałowej Programu "Przywróćmy Pamięć" w Synagodze im. Nożyków w Warszawie.  Zaprezentowaliśmy plakaty, albumy, broszury, fotografie, artykuły prasowe i inne materiały związane z realizacją projektu "Śladami Żydów radomskich".

Główne tematy naszej prezentacji:

1) Nasza opieka nad Cmentarzem Żydowskim w Radomiu.

2) Getto radomskie.

3) Sławni Żydzi.

4) Judaica w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

5) Judaica w zbiorach Muzeum Regionalnego w Iłży.

6) Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu.

W galerii można obejrzeć zdjęcia z Prezentacji Finałowej Programu.

Co planujemy na kolejnym etapie projektu

Uczniowie kontynuować będą prace związane z opieką nad radomskim kirkutem oraz uzupełnianiem dokumentacji fotograficznej macew. Przygotują prezentację multimedialną dotyczącą historii i stanu obecnego Cmentarza Żydowskiego w Radomiu. Planowane są również działania mające na celu poszerzenie wiedzy o historii, tradycji i kulturze żydowskiej. Młodzież zgromadzi  fotografie  i informacje dotyczące judaików znajdujących się w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz opracuje broszurę.
W dniach 25 - 29 października 2010 roku odbędą się III. Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu.

Kto nam pomaga

 Współpraca:
         • Urząd Miejski w Radomiu
         • Narodowe Centrum Kultury w Warszawie
         • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
         • Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie
         • Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
         • Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Z czego jesteśmy szczególnie dumni

     Projekt edukacyjny "II. Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu - Spotkanie Kultur" zrealizowany przez III Liceum Ogólnokształcące im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu przyczynił się do poszerzenia wiedzy o tradycji, kulturze i religii żydowskiej oraz do rozwijania różnych form twórczości artystycznej młodzieży, która wykazała się dużym zaangażowaniem i pomysłowością. Pokazała ona wysoki kunszt artystyczny,  prezentując taniec izraelski i arabski oraz piosenki w języku jidysz. Podczas II. Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu społeczność szkolna i lokalna miała szansę bliżej poznać bogatą kulturę i tradycję żydowską oraz romską, czeczeńską i arabską oraz lepiej zrozumieć specyfikę swojego miasta i jego wielokulturowego dziedzictwa.
Jesteśmy dumni, że nasz projekt został projektem miesiąca listopada 2009 roku.
 
   
   
   


   
 
 


Polecamy
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW   
  MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA NAUCZYCIELI   
 

LOGO FUNDACJI - zachęcamy do umieszczania go w Państwa materiałach

 
  Ulotka programu "Przywróćmy Pamięć", edycja 2007-2008  
  POROZMAWIAJMY - EUROPEJSKIE DEBATY O WARTOŚCIACH  
  DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ UCZESTNIKÓW W 2008 R.  
  DOBRE PRAKTYKI 2007/2008  
  Dobre Praktyki Programu "Przywróćmy Pamięć" 2015-2016  


   
  "Dni Kultury Żydowskiej..." ("Echo Dnia")  
  Kultura żydowska  
  Publikacja "Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu"  
  Okładka publikacji "Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu"  
  Ulotka - II Dni Kultury Żydowskiej w Radomiu (część II)  
  Galeria
 
 

 
   
  mapka  
   
zachodniopomorskie lubuskie pomorskie wielkopolskie kujawsko - pomorskie dolnośląskie warmińsko - mazurskie podlaskie mazowieckie łódzkie opolskie lubelskie śląskie świetokrzyskie małopolskie podkarpackie

   
  Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać informacje o programie "Przywróćmy Pamięć"  
   
   


copy